top of page

ספרי משפט 

הידועה בציבור (מהדורה שלישית)

"הידועה בציבור" הוא הספר הראשון והמקיף ביותר שנכתב בארץ בנושא הידועים בציבור. מהם התנאים ליצירת יחסי ידועים בציבור? מה זכויותיהם וחובותיהם על פי המשפט הישראלי? האם יש הכרה בבני אותו מין כידועים בציבור? במה עדיפות זכויות הידועה בציבור על זכויות האישה הנשואה? מהם עיקרי הדברים שיש לכלול בהסכם בין ידועים בציבור? מה מעמדם של הידועים בציבור בשיטות משפט זרות? האם תופעת הידועים בציבור תוסיף להתפשט ומה התיקונים הנדרשים בחוק לצורך הסדרת התופעה?על סוגיות אלו ועוד ניתן למצוא מענה בספר "הידועה בציבור".מתוך הקדמת כבוד השופטת רות שטרנברג אליעז (ינואר 1993): "אין זה מקרה שעורך דין אמנון בן דרור, אשר ניחן בלב שומע וניסיון עתיר שנים בתחום המעמד האישי, בחר לטפל בנושא 'הידועה בציבור' לעומקו. המחבר המלומד זיכה את ציבור המשפטנים בספר מרתק, האוסף תחת קורת גג אחת מגוון הלכות בתחומי משפט שונים ומעמיד אתגר להתחדשות והתאמת המדיניות השיפוטית לתמורות מרחיקות לכת, שחלו במוסד הנישואין".

הידועה בציבור

החסויים במשפט

חסויים אינם רק חולי הנפש והמפגרים, אלא כל מי שכשרותו המשפטית נפסלה על פי הדין. כיצד ניתן לסווג את החסויים? מה הדרך להכרזה על חסוי?, מה הגנותיו של החסוי במשפט הפלילי? מי יכול לשמש אפוטרופוס לחסוי ובאילו תנאים? הם החסוי יכול להוריש ולרשת? האם יכול החסוי להינשא ולהתגרש? מהו האשפוז כפוי? מה משמעות הטיפול בתרופות פסיכואקטיביות? אלה רק חלק מהנושאים בהם דן הספר, הסוקר את הפן המשפטי של סוגיות עצובות וכואבות המלוות רבבות אנשים בישראל. מתוך הקדמת שר המשפטים לשעבר, פרופסור דוד ליבאי: "ספר זה הוא תרומה חשובה למידע ולמחקר המשפטי שלנו על החסויים....עו"ד אמנון בן דרור מגלה בספרו זה את רגישותו האישית המיוחדת לבעיותיהם של חסרי הישע בחברה, חולי הנפש, המפגרים והקטינים. על רגישותו זו ועל מחקרו זה יעמוד על הברכה."

החסוייים במשפט

זוגיות ללא נישואין

ספר זה נועד להאיר היבטים נוספים בחייהם של בני זוג ידועים בציבור, אשר לא נדונו בספר "הידועה בציבור". הספר, המיועד לקהל הרחב, כתוב בלשון ברורה ולא משפטית, ונוגע גם בסוגיות חוץ משפטיות. מה קו הגבול בין פילגש וידועה בציבור? מה החידושים בפסיקת מזונות לידועה בציבור? מה ההתפתחויות האחרונות בנושא באנגליה, בצרפת ובארה"ב? מה הקשר בין פמיניזם לבין מאבק הידועים בציבור? בסיום הספר מובאות דוגמאות של חוזים בין ידועים בציבור.

זוגיות ללא נישואין

אימוץ ופונדקאות

אימוץ ופונדקאות הם שני מוסדות משפטיים, הבאים בדרך כלל לסייע למצוקתם של תאים משפחתיים, שנבצר מהם להתרחב בדרך טבעית ומקובלת. מהם סוגי האימוץ הקיימים בישראל? מה התנאים למתן צו אימוץ? האם ניתן לבטל את האימוץ? מהן האלטרנטיבות לאימוץ? מה זכויות היסוד המתעוררות בהקשר עם פונדקאות? הספר מרכז את כל הנושאים הרלוונטיים לאימוץ ופונדקאות, לרבות מחקר השוואתי לגבי המצב המשפטי במדינות שונות. מתוך הקדמת כבוד השופט יהושע גרוס: "הספר המלומד והמרתק שבפנינו, יש בו מצד אחד כדי לשמש כלי עזר לשופט ולמשפטן ומצד שני גם הקורא ההדיוט, שאין המשפטנות נהירה לו, יוכל למצוא בו עניין רב בשל חשיבותם של הנושאים ודרך הצגתם. יש לברך את כותבו, שהיטיב גם לשלב בין המישור המעשי, הנהיר לו מעבודתו בתחומים אלה, לבין הצד האקדמי. מובטחני כי הספר יתפוש מקום של כבוד בספרייתו של כל מי שעוסק או מתעניין בנושאים חשובים אלה."

אימוץ ופנדקאות
bottom of page